Tools
Baku BK 858A
1500 TAKA  
Baku BK 858D
1800 TAKA  
Baku BK 1502DD
1050 TAKA  
Baku BK 1501T
1300 TAKA  
Baku BK 702A
2800 Taka  
Baku BK 936
1200 Taka   1200 Taka
Baku BK 946D
5500 Taka  
Baku BK 222
200 Taka  
Baku Tatal bk 459
350 Taka  
Baku Paste bk 809
80 Taka  
Baku Paste bk 150
100 Taka  
Baku Tweezer Bk-15
70 Taka  
LCD Blue Gum
600 Taka